Máy ấp trứng

Khi ?p không b? ?nh h??ng b?i th?i ti?t, mùa nào c?ng ?p tr?ng ???c. Không

    T? l? tr?ng n? s? cao h?n r?t nhi?u so v?i con m? ?p
    Con n? ra kh?e m?nh, s?c ?? kháng t?t.
    Con mái không ph?i ?p nên n?ng su?t ?? tr?ng s? cao h?n và ch?t l??ng tr?ng s? t?ng lên.
    Không lo b? ??i tr?ng khi mang gi?ng tr?ng quý ra lò ?i ?p thuê.
    Ti?t ki?m chi phí mua con gi?ng, nâng cao kinh t? gia ?ình

Lo?i máy ?p tr?ng mà tôi s? gi?i thi?u ngày hôm nay cho các bác ?ó chính là Tr??ng Sa VN. ?ây là m?t trong nh?ng lo?i bán ch?y nh?t trên th? tr??ng hi?n nay.

V?i tiêu chí là phù h?p v?i gia ?ình, không c?n ?p quá nhi?u tr?ng, ch? c?n t? 20- 120 tr?ng tr? l?i. Nên tôi l?a ch?n Tr??ng Sa ?? gi?i thi?u cho các bác. Lo?i này ?ang ???c bà con kh?p n?i trên trên c? n??c tin dùng và ?ánh giá r?t cao.

V?y v?i máy ?p tr?ng Tr??ng Sa VN, chúng ta làm th? nào ?? ?p ???c.

    Tr??ng Sa VN là b? ?i?u khi?n máy ?p cao c?p, các bác s? t? chu?n b? ? nhà duy nh?t 1 thùng x?p( thùng mút) là xong.
    Thùng x?p có bán r?t nhi?u ? các hi?u hoa qu? ? ch?, lo?i này có s?n r?t nhi?u.
    Khi các bác mua b? máy ?p Tr??ng Sa VN v? ch? c?n khoét l? trên thùng x?p và ?út vào là xong. Lát n?a các bác xem video ? bên d??i là s? hi?u rõ ngay. C?c k? là ??n gi?n.
    S? có 3 lo?i ?? các bác l?a ch?n ?ó là ??o b?ng tay, ??o t? ??ng 60 tr?ng. Và ??o t? ??ng 120 tr?ng.

Nhân viên c?a chúng tôi s? h? tr? t? v?n k? h?n cho các bác.Hãy nói mu?n mua máy V6 ?? ???c h? tr? t?t nh?t nhé.

? Các bác s? cung c?p cho chúng tôi h? tên, s? ?i?n tho?i và ??a ch? nh?n hàng.

? Chúng tôi s? g?i hàng cho các bác qua ???ng b?u ?i?n, các bác nh?n hàng m?i ph?i thanh toán ti?n.

? S?n ph?m ???c b?o hành chính hãng 12 tháng.

? Chúng tôi s? h? tr? s? d?ng, t? v?n kinh nghi?m ?p tr?ng tr?n ??i.

Máy ?p tr?ng gà mini Ánh D??ng A100 là dòng s?n ph?m máy ?p tr?ng mini ???c ch? t?o t? các v?t li?u cao c?p. V? làm t? nh?a PP/ABS nguyên sinh, ???c b?c kèm 1 l?p x?p ??nh hình ?? gi? nhi?t ??. B?n có th? tham kh?o thêm nhi?u m?u máy ?p tr?ng gia c?m t?i ?ây.

Máy ???c t?o nhi?t b?ng dây mayso công nghi?p, ?? b?n 10 n?m, kèm qu?t t?n nhi?t c? l?n 12cm. Ngoài ra, trên máy tích h?p s?n ?èn LED soi tr?ng ?? theo dõi s? phát tri?n c?a tr?ng trong su?t quá trình s? d?ng.

Chúng tôi t? hào là công ty ??u tiên t?i Vi?t Nam s?n xu?t dòng máy ?p tr?ng t? ??ng này. Máy ???c hoàn thi?n s?n, ng??i s? d?ng ch? c?n x?p tr?ng, c?p ?i?n là có th? s? d?ng ???c ngay. Không m?t th?i gian l?p ráp, không lo sai k? thu?t, c?c k? an nhàn và ti?n l?i.
Máy ?p tr?ng là gì?

Máy ?p tr?ng là thi?t b? dùng ?? ?p các lo?i tr?ng gia c?m nh? gà, v?t, ngan, ng?ng…chuyên nghi?p và hi?n ??i h?n khi áp d?ng k? thu?t ?i?n t? ?i?u ch?nh nhi?t ?? thay th? cho vi?c ?p tr?ng truy?n th?ng ph?i có m? gà, m? v?t…tham gia. ?i?m n?i b?t nh?t c?a máy ?p tr?ng chính là cho k?t qu? t? l? thành công cao h?n nhi?u do ???c làm hoàn toàn t? ??ng.Các thao tác di?n ra ??n gi?n, d? dàng và vi?c b?n c?n làm ch? là cho tr?ng vào trong máy, l?a ch?n các thông s? là máy s? b?t ??u quá trình c?a mình.

Nguyên lý ho?t ??ng  c?a máy ?p tr?ng là nh? ch? ?? t?a ra t? ?i?n tr? (hay ?èn d?u) ???c qu?t th?i ?i ??u kh?p các bu?ng ?p.

Các b? ph?n chính c?a máy ?p tr?ng bao g?m:

– Khay ?p tr?ng: có tác d?ng ??o tr?ng ??ng lo?t trong khi ?p

– Khay n? tr?ng: ?? ch?a gà con sau khi n? và làm khô lông cho chúng.

– ??ng h? trên máy: cài ??t nhi?t ??, ?? ?m phù h?p nh?t.

L?i ích c?a máy ?p tr?ng chính là ??m b?o ???c s?c kh?e cho gà m?, t?ng kh? n?ng c?ng nh? s? l??ng tr?ng ?? trong 1 n?m, ??m b?o ???c t? l? n? t?i ?u lên t?i 99%, h?n ch? t?i ?a tình tr?ng tr?ng b? ung, b? gà m? ??p nát trong quá trình ?p.

Vì sao nên s? d?ng máy ?p tr?ng?

Nhi?u bác ch?n nuôi hay nh?ng ng??i ??n xem s?n ph?m c?a Công ty Ánh D??ng chia s? r?ng ?p tr?ng t? nhiên b?ng gà mái s? có t? l? n? cao h?n và con n? ra s? m?nh kh?e h?n. Th?c ch?t ?ây là m?t quan ?i?m ch?a ?úng, ??c bi?t là ??i v?i vi?c ch?n nuôi mô hình công nghi?p. ?úng là nhi?u th? ??n t? t? nhiên s? t?t h?n nh?ng ??i v?i ch?n nuôi, n?u c? làm theo t? nhiên thì có th? s? l? v?n. D??i ?ây là m?t s? l?i ích khi b?n s? d?ng máy ?p tr?ng gà hay r?ng h?n là máy ?p tr?ng gia c?m.

    Máy ?p tr?ng gia c?m cho t? l? n? t?t h?n. Con mái ?p tr?ng d?a theo b?n n?ng, không ki?m soát ???c nhi?t ??, mùa ?ông thi?u nhi?t, mùa hè quá nóng. Các máy ?p tr?ng tiên ti?n ??u có th? t? ??ng ?i?u ch?nh, b?t ch?p nhi?t ?? môi tr??ng th?t th??ng, t? l? s? t?t h?n cách ?p truy?n th?ng.
    Con mái ?? nhi?u tr?ng h?n: do không ph?i “m?i mê” ?p, n?ng su?t ch?n nuôi có th? t?ng cao h?n.
    Gà con n? ??u, ??p, ít b?nh t?t h?n.
    Ki?m soát t?t ch?t l??ng tr?ng, gi?m thi?u v? tr?ng, tr?ng h?ng do các con mái tranh nhau ?p.
    Không lo b? tráo tr?ng, m?t tông tr?ng quý khi ?em ?i ?p thuê.
    
Nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a Máy ?p tr?ng gà mini Ánh D??ng

    ?p ???c r?t nhi?u các lo?i tr?ng (tr?ng gia c?m): gà ta, gà ch?i, gà tre, ?ông T?o, Tân Châu, Serama, Onagadori, v?t, ngan, chim tr?, chim cút, b? câu….
    S? l??ng ?p t? 1 ??n 108 qu?, linh ho?t, r?t phù h?p v?i cá nhân, h? gia ?ình.
    S? d?ng dây nhi?t chuyên d?ng trong ngành ?p, lõi ???c ch? t?o t? h?p kim Vonfram, c?c k? ti?t ki?m ?i?n.
    V? ???c ch? t?o t? nh?a PP/ABS nguyên sinh. ?? b?n, kh? n?ng ch?u nhi?t t?t.
    Máy s? d?ng Chip ?o nhi?t ?m ??t ti?n – ch?t l??ng cao ??n t? Th?y S?.
    T?ng kèm l?p x?p ??nh hình, gi? nhi?t và ti?t ki?m ?i?n h?n, giúp máy v?n hành ?n ??nh trong mùa ?ông.
    Thi?t k? thông minh và g?n nh?, tích h?p s?n ?èn LED soi tr?ng ?? sáng cao.
    Qu?t t?n nhi?t c? l?n 12cm, b? 108 tr?ng ???c trang b? 2 qu?t giúp ?i?u hòa không khí t?t h?n.
    Tích h?p h? th?ng còi c?nh báo s?m khi có s? c?, tích h?p tính n?ng ?o ?? ?m, c?nh báo m?c n??c.
    B?o hành 12 tháng, h? tr? k? thu?t, t? v?n ?p tr?ng mi?n phí.
    Giao hàng t?n nhà trên toàn qu?c. Khách hàng nh?n máy tr??c, tr? ti?n sau.
    R?t nhi?u khách hàng ?ã tin t??ng và s? d?ng trong su?t 5 n?m qua.
    
Chính sách thanh toán, v?n chuy?n, b?o hành.

    Sau khi quý khách ??t hàng thành công, chúng tôi s? chuy?n hàng t? Thái Nguyên cho quý khách qua ???ng chuy?n phát nhanh c?a b?u ?i?n. Th?i gian nh?n hàng: mi?n B?c kho?ng 4-6 ngày, mi?n Trung tr? vào kho?ng 5-8 ngày . ??n v? chuy?n phát s? g?i ?i?n tr??c khi giao hàng.
    Sau khi nh?n hàng, quý khách vui lòng thanh toán ti?n s?n ph?m và phí v?n chuy?n v?i nhân viên chuy?n phát. V?i s?n ph?m máy ?p tr?ng gia c?m Lo?i A100, quý khách ?ang ???c khuy?n m?i mi?n phí v?n chuy?n.
    S?n ph?m c?a quý khách ???c b?o hành trong vòng 12 tháng. Trong tháng ??u tiên, n?u quý khách không hài lòng ho?c có s? c? k? thu?t, chúng tôi s? hoàn ti?n ho?c g?i thay th? s?n ph?m m?i tùy theo yêu c?u c?a quý khách. Trong th?i gian b?o hành, chúng tôi s? chi tr? toàn b? chi phí v?n chuy?n cho quý khách.

H??ng d?n l?p ??t Máy ?p tr?ng A100.

M?c dù ?ã có sách h??ng d?n l?p ??t ???c g?i kèm theo s?n ph?m. Tuy nhiên, ?? quá trình l?p ??t máy ?p tr?ng ???c c? th? và quan h?n quý khách c?ng có th? xem chi ti?t h??ng d?n s? d?ng t?i ?ây.

Máy ấp trứng

M


L?u ý: Khuy?n cáo quý khách hàng nên th?c hi?n ?úng h??ng d?n ?? ??t k?t qu? t?t.
Khách hàng chia s? thành qu? khi dùng Máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng gà mini Ánh D??ng nh?n ???c r?t nhi?u hình ?nh chia s? thành qu? t? nh?ng ng??i s? d?ng (b?ng hình ?nh d??i ?ây).

Máy ?p tr?ng và nh?ng ?i?u c?n bi?t v? máy ?p hi?n nay

Máy ?p tr?ng hi?n ?ã không còn xa l? gì v?i ng??i ch?n nuôi và k? c? nh?ng ng??i không ch?n nuôi c?ng có r?t nhi?u ng??i bi?t ??n máy ?p tr?ng. Máy ?p tr?ng hi?n nay th??ng là lo?i máy ?p tr?ng ?a n?ng có kh? n?ng ?p nhi?u lo?i tr?ng khác nhau t? tr?ng gia c?m, th?y c?m ??n tr?ng chim ??u ???c. Trong bài vi?t này, Nông nghi?p Online (NNO) s? gi?i thi?u v?i cho các b?n t?ng quan v? máy ?p tr?ng và nh?ng ?i?u c?n bi?t v? máy ?p tr?ng hi?n nay.

Máy ?p tr?ng là gì

Máy ?p tr?ng là lo?i máy có kh? n?ng cung c?p ?i?u ki?n thích h?p ?? phôi tr?ng có th? phát tri?n t?t cho ??n khi n? ra thành con non. Tùy t?ng vùng mi?n mà máy ?p tr?ng có nhi?u tên g?i khác nhau nh? t? ?p tr?ng, lò ?p tr?ng hay bu?ng ?p tr?ng.

T?i sao nên s? d?ng máy ?p tr?ng thay cho ?p t? nhiên

Khi nuôi các lo?i gia c?m, th?y c?m hay các lo?i chim th??ng ng??i ch?n nuôi s? ch?n nh?ng con mái t?t, phù h?p ?p tr?ng ?? cho ?p tr?ng. Tùy vào t?ng lo?i tr?ng, ch?t l??ng tr?ng và nhi?u y?u t? khác nhau mà t? l? n? c?a tr?ng c?ng khác nhau. M?t ?i?m ?áng l?u ý là t? l? n? c?a tr?ng khi cho mái ?p t? nhiên th??ng ch? ??t ? m?c trung bình ??n khá cao mà thôi (50 – 80%). Trong khi ?ó, s? d?ng máy ?p tr?ng n?u có kinh nghi?m ?p t?t, máy ?p ch?t l??ng thì t? l? n? c?a tr?ng có th? ??t ???c m?c 80 – 95%. Chính vì lý do này nên trong ch?n nuôi r?t nhi?u ng??i ?ã s? d?ng máy ?p tr?ng thay cho ?p t? nhiên v?a giúp ??t t? l? n? cao l?i v?a giúp gi?m công ch?m sóc mái ?p.

Phân lo?i máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng hi?n nay trên th? tr??ng có nhi?u lo?i và ???c phân lo?i v?i nhi?u tên g?i khác nhau:

    N?u phân lo?i theo s? l??ng tr?ng ?p ???c thì có hai lo?i là máy ?p tr?ng mini và máy ?p tr?ng công nghi?p.
    N?u phân lo?i giá thành thì có máy ?p tr?ng giá r? và máy ?p tr?ng cao c?p.
    N?u phân lo?i theo tính n?ng thì có máy ?p tr?ng ??o tay, máy ?p tr?ng t? ??ng, máy ?p tr?ng t? ??o, máy ?p tr?ng k?t n?i wifi, máy ?p tr?ng t?o ?m t? ??ng, máy ?p tr?ng ??o nghiêng, máy ?p tr?ng ??o l?n, …
    N?u phân chia theo ch?t li?u c?u t?o thì có máy ?p tr?ng thùng x?p, máy ?p tr?ng thùng g?, máy ?p tr?ng v? nhôm, máy ?p tr?ng v? nh?a, …
    N?u phân lo?i theo ki?u ?p tr?ng thì có máy ?p tr?ng ??n k? và máy ?p tr?ng ?a k?.
    N?u phân lo?i theo lo?i tr?ng ?p theo máy thì có r?t nhi?u trên g?i nh? máy ?p tr?ng gà, máy ?p tr?ng v?t, máy ?p tr?ng b? câu, máy ?p tr?ng chim cút, máy ?p tr?ng chim tr?, máy ?p tr?ng chim công, máy ?p tr?ng ?à ?i?u, …

Nói chung, trên th? tr??ng có r?t nhi?u tên g?i máy ?p tr?ng khác nhau nh?ng chung quy ?? d? hi?u nh?t các b?n ch? nên phân lo?i theo 1 ho?c 2 cách chính ?ó là phân lo?i theo giá thành và phân lo?i theo s? l??ng tr?ng ?p ???c m?i l?n. Theo ?ó, s? ch? có 4 lo?i máy ?p tr?ng chính là máy ?p tr?ng giá r?, máy ?p tr?ng cao c?p, máy ?p tr?ng mini và máy ?p tr?ng công nghi?p.

C?u t?o máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng tùy t?ng lo?i mà s? có c?u t?o khác nhau. Nh?ng lo?i ??n gi?n ch? c?n 4 – 5 b? ph?n l?p ??t l?i là có th? t?o thành m?t máy ?p ??n gi?n. Lo?i máy ?p ph?c t?p có th? g?m r?t nhi?u linh ki?n th?m chí có nh?ng linh ki?n công ngh? cao ph?i nh?p kh?u nguyên b? t? n??c ngoài. ?? gi?i thi?u v?i các b?n v? c?u t?o máy ?p tr?ng, NNO s? ??a ra c?u t?o c? b?n c?a m?t chi?c máy ?p tr?ng t? ??ng hi?n nay ?? các b?n tham kh?o. Các b? ph?n c?a máy ?p tr?ng s? g?m các b? ph?n sau:

    Bu?ng ?p: có th? coi bu?ng ?p chính là v? máy có tác d?ng cách nhi?t, gi? nhi?t t?t.
    Bóng nhi?t: ?ây là b? ph?n t?o nhi?t giúp máy ?p tr?ng có th? t?ng nhi?t ?? lên t?i nhi?t ?? c?n thi?t cho phôi tr?ng phát tri?n.
    Qu?t: ?ây là linh ki?n máy ?p tr?ng không th? thi?u, qu?t giúp nhi?t ?? bên trong máy ?p luôn ???c ??ng ??u.
    C?m bi?n nhi?t ?? máy ?p tr?ng: c?m bi?n này là m?t b? ph?n ???c tích h?p v?i b? ?i?u khi?n máy ?p tr?ng giúp ?o nhi?t ?? bên trong bu?ng ?p. Các c?m bi?n nhi?t ?? dùng cho máy ?p tr?ng th??ng ??u là lo?i c?m bi?n có ?? chính xác cao có kh? n?ng ?o ???c nhi?t ?? chênh l?ch ??n 0,1 ?? C.
    B? t?o ?m máy ?p tr?ng: b? t?o ?m máy ?p có 2 lo?i. M?t lo?i ch? là d?ng c? ch?a n??c v?i m?t thoáng r?ng giúp n??c bay h?i t? nhiên. M?t lo?i là h? th?ng t?o ?m giúp n??c bay h?i nhanh chóng ?? t?ng ?? ?m trong bu?ng ?p giúp tr?ng có ?? ?? ?m c?n thi?t ?? phát tri?n.
    Khay tr?ng: khay tr?ng ???c dùng ?? ??t tr?ng giúp c? ??nh tr?ng trong khay không b? l?n ra. Khay th??ng ???c tích h?p ho?c n?i ti?p v?i m?t b? ph?n giúp ??o tr?ng t? ??ng theo cài ??t c?a ng??i dùng.
    B? ?i?u khi?n máy ?p tr?ng: b? ?i?u khi?n này s? c?n c? theo cài ??t c?a ng??i dùng ?? ?i?u ch?nh nhi?t ??, ?? ?m, ??o tr?ng và các tính n?ng khác giúp máy ho?t ??ng m?t cách chính xác theo cài ??t c?a ng??i dùng.

Nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng tùy t?ng lo?i khác nhau mà có nguyên lý ho?t ??ng khác nhau. Trên c? b?n, nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?p tr?ng là t?ng nhi?t ?? và ?? ?m trong bu?ng ?p và gi? m?c nhi?t ??, ?? ?m ?ó ?n ??nh theo cài ??t c?a ng??i dùng. ?? làm ???c ?i?u này, m?t máy ?p tr?ng ??n gi?n th??ng s? ho?t ??ng nh? sau:

    B??c 1: C?m bi?n nhi?t ?? trong máy ?p tr?ng s? ?o nhi?t ?? bên trong máy r?i g?i thông tin v? b? ?i?u khi?n. Trong quá trình này, qu?t th?i bên trong máy s? ho?t ??ng liên t?c.
    B??c 2: B? ?i?u khi?n nh?n thông tin t? c?m bi?n nhi?t ??. N?u nhi?t ?? trong máy th?p h?n nhi?t ?? cài ??t thì b? ?i?u khi?n s? b?t bóng nhi?t ?? t?ng nhi?t ?? bên trong máy ?p. Quay tr? l?i b??c 1.
    B??c 3: B? ?i?u khi?n nh?n thông tin t? c?m bi?n nhi?t ??. N?u nhi?t ?? máy cao h?n nhi?t ?? cài ??t, b? ?i?u khi?n s? ng?t ho?t ??ng c?a bóng nhi?t (n?u ?ang b?t). Quay tr? l?i b??c 1.

?ây là nguyên lý ?? ?n ??nh nhi?t ?? trong máy ?p, nguyên lý ?? ?n ??nh ?? ?m c?ng t??ng t?. Ngoài ra, n?u máy có h? th?ng ??o tr?ng thì b? ?i?u khi?n s? ?i?u khi?n ??ng c? ??o theo ?úng th?i gian cài ??t t? ng??i dùng. Nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?p tr?ng r?t ??n gi?n nh?ng ?? ??m b?o nhi?t ?? trong máy luôn ??ng ??u còn tùy thuộc vào thi?t k? c? th? c?a t?ng hãng.

H??ng d?n s? d?ng máy ?p tr?ng

M?i lo?i máy ?p tr?ng khác nhau ??u có cách s? d?ng khác nhau. T?t nh?t các b?n nên ??c k? h??ng d?n s? d?ng t? nhà s?n xu?t ?? bi?t cách s? d?ng c?a máy ?p tr?ng. Tr??c khi cho tr?ng vào máy ?p tr?ng, các b?n ch? c?n chú ý v? sinh kh? trùng máy ?p, ??m b?o máy ?p ho?t ??ng bình th??ng, ?n ??nh và ?i?u ch?nh các thông s? ?p cho phù h?p v?i t?ng lo?i tr?ng. C? th? nh? sau:

    ?i?u ch?nh nhi?t ??: ?? ?p tr?ng gà ta, v?t, ngan, gà tây các b?n nên cài nhi?t ?? ?p là 37,5 ?? C. ?? ?p tr?ng chim cút, chim b? câu các b?n cài ??t nhi?t ?? ?p là 37,3 ?? C. ?? ?p tr?ng gà ?ông T?o, tr?ng ng?ng các b?n cài ??t nhi?t ?? ?p là 37,6 ?? C. Khi ?p th?c t? b?n có th? t?ng gi?m nhi?t ?? ?p này cho tr?ng n? ?úng ngày.
    ?i?u ch?nh ?? ?m: các b?n cài ??t ?? ?m kho?ng 55 – 65% là ???c. Khi tr?ng n? các b?n có th? t?ng ?? ?m này lên 65 – 75% ?? tránh tình tr?ng tr?ng b? sát v?. Chú ý không ?? n??c trong khay t?o ?m b? c?n quá nhi?u. Tr??ng h?p máy không có tính n?ng t? ??ng t?o ?m mà ch? dùng khay n??c, b?n ch? c?n chú ý không ?? khay n??c b? c?n n??c là Khi tr?ng n?, có th? cho thêm 1 khay n??c ?? t?ng ?? ?m trong máy ?p.

Máy ấp trứng

    Th?i gian ??o: n?u máy ?p có tính n?ng ??o tr?ng t? ??ng thì th?i gian ??o các b?n ?? kho?ng 120 phút. N?u b?n ??o tr?ng b?ng tay thì m?t ngày ??o tr?ng 2 – 3 l?n.


Giá thành máy ?p tr?ng hi?n nay

Máy ?p tr?ng hi?n nay có r?t nhi?u lo?i nh? v?a phân lo?i ? trên, m?i lo?i l?i có m?c giá khác nhau th?m chí g?n t??ng ???ng nhau. ?? bi?t chính xác giá máy ?p tr?ng các b?n nên g?i ?i?n h?i tr?c ti?p nhà s?n xu?t ho?c xem thông tin trên các trang bán hàng tr?c tuy?n. Còn v? kho?ng giá máy ?p tr?ng thì b?n có th? tham kh?o m?t s? thông tin sau ?ây:

    Giá máy ?p tr?ng mini giá r?: 250.000 ? – 1.500.000 ?
    Giá máy ?p tr?ng công nghi?p giá r?: 5.000.000 ? tr? lên
    Giá máy ?p tr?ng mini cao c?p: 1.500.00 ? – 5.000.000 ?
    Giá máy ?p tr?ng công nghi?p cao c?p: 7.000.000 ? tr? lên


V?i các thông tin trên, các b?n ch?c h?n ?ã n?m ???c nh?ng thông tin t??ng ??i c? b?n v? các lo?i máy ?p tr?ng hi?n nay. N?u b?n còn th?c m?c c?n gi?i ?áp, hãy ?? l?i comment ?? ???c NNO gi?i ?áp c? th? h?n.

Vi?t Nam là m?t n??c thu?n nông trong ?ó ch?n nuôi gia súc gia c?m tr? nên ph? bi?n. N?u tr??c ?ây bà con nông dân ph?i tr?i qua th?i k? ?p tr?ng m?t nhi?u th?i gian thì nay nh? có k? thu?t hi?n ??i v?i nh?ng lo?i máy ?p tr?ng c? trong n??c l?n nh?p kh?u mà công ?o?n này ???c rút ng?n h?n. N?u ?ang không bi?t ch?n s?n ph?m nào thì d??i ?ây là Top 6 lo?i máy ?p tr?ng t?t nh?t hi?n nay mà m?i ng??i có th? tham kh?o nhé!
1. Tìm hi?u máy ?p tr?ng là gì?

Máy ?p tr?ng là thi?t b? chuyên dùng ?? ?p các lo?i tr?ng gia c?m nh? gà, v?t, ngan, ng?ng...chuyên nghi?p và hi?n ??i h?n khi áp d?ng k? thu?t ?i?n t? ?i?u ch?nh nhi?t ?? thay th? cho vi?c ?p tr?ng truy?n th?ng ph?i có m? gà, m? v?t...tham gia. ?i?m n?i b?t nh?t c?a máy ?p tr?ng chính là cho k?t qu? t? l? thành công cao h?n nhi?u do ???c làm hoàn toàn t? ??ng. Các thao tác di?n ra ??n gi?n, d? dàng và vi?c b?n c?n làm ch? là cho tr?ng vào trong máy, l?a ch?n các thông s? là máy s? b?t ??u quá trình c?a mình.

Nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?p tr?ng là nh? ch? ?? t?a ra t? ?i?n tr? (hay ?èn d?u) ???c qu?t th?i ?i ??u kh?p các bu?ng ?p.
Các b? ph?n chính c?a máy ?p tr?ng bao g?m:
- Khay ?p tr?ng: có tác d?ng ??o tr?ng ??ng lo?t trong khi ?p
- Khay n? tr?ng: ?? ch?a gà con sau khi n? và làm khô lông cho chúng.
- ??ng h? trên máy: cài ??t nhi?t ??, ?? ?m phù h?p nh?t.
L?i ích c?a máy ?p tr?ng chính là ??m b?o ???c s?c kh?e cho gà m?, t?ng kh? n?ng c?ng nh? s? l??ng tr?ng ?? trong 1 n?m, ??m b?o ???c t? l? n? t?i ?u lên t?i 99%, h?n ch? t?i ?a tình tr?ng tr?ng b? ung, b? gà m? ??p nát trong quá trình ?p.

Phân lo?i các lo?i máy ?p tr?ng hi?n nay

N?u b?n ngh? r?ng máy ?p tr?ng ch? có 1 lo?i thì hoàn toàn sai l?m nhé. Chúng ???c s?n xu?t và phân thành nhi?u lo?i khác nhau tùy thuộc vào ch?c n?ng và công d?ng nh?:
- Máy ?p tr?ng ??n k?: là máy l?n ?p v?i s? l??ng nhi?u. Trong quá trình ?p, b?n không th? cho thêm tr?ng m?i mà c?n ch? t?i l??t ?p ti?p theo.
- Máy ?p tr?ng ?a k?: trái ng??c v?i lo?i máy ? trên khi b?n có th? áp s? l??ng nhi?u ho?c ít và cho thêm tr?ng lúc ?ang ?p ???c nhé.
- Máy ?p tr?ng công nghi?p: là dòng máy ?p tr?ng c? l?n và ?p ???c v?i s? l??ng nhi?u dành cho các trang tr?i r?ng l?n, s?n xu?t quy mô công nghi?p.
- Máy ?p tr?ng mini: là dòng máy ?p nh? h?n và ch? cho ???c s? l??ng tr?ng v?a ph?i.
- Máy ?p tr?ng t? ??ng: là dòng máy t? ??ng trong t?t c? các khâu t? ?i?u ch?nh nhi?t ??, ?? ?m c?ng nh? ??o tr?ng.
- Máy ?p tr?ng ??o tay: là dòng máy ng??i dùng ph?i t? ??o tr?ng b?ng tay trong quá trình ?p, không ???c th?c hi?n t? ??ng.
- Máy ?p tr?ng 20 tr?ng, 30 tr?ng...: là lo?i máy có th? c?n c? vào s? l??ng mà ?p ???c t?i ?a bao nhiêu qu?.
V?y là ch? c?n chú ý m?t chút ??n tên g?i mà b?n có th? nh?n bi?t ???c lo?i máy ?p tr?ng mà mình mu?n mua là gì.
3. Mách b?n cách ch?n máy ?p tr?ng t?t nh?t

N?u là ng??i ?ang có m?t trang tr?i t??ng ??i l?n thì vi?c mua máy ?p tr?ng là ?i?u c?n thi?t. Máy ?p tr?ng giúp quá trình nuôi gia súc gia c?m tr? nên hi?n ??i và chuyên nghi?p, mang ??n hi?u qu?, n?ng su?t cao mà ti?t ki?m r?t nhi?u th?i gian, công s?c. Tuy nhiên trên th? tr??ng hi?n nay có nhi?u m?u mã khác nhau thì bạn nên ch?n s?n ph?m nào. D??i ?ây s? là m?t s? l?i khuyên cho b?n tr??c khi mua nhé!

- Công su?t máy ?p tr?ng
Tr??c tiên b?n c?n d?a vào quy mô c?a gia ?ình ho?c công ty ?? ch?n lo?i máy ?p tr?ng có công su?t phù h?p, mang ??n hi?u qu? kinh t? cao. N?u s? l??ng gia c?m nhi?u thì máy ?p tr?ng công nghi?p, máy ?p tr?ng t? ??ng là l?a ch?n t?i ?u...Tuy nhiên hãy l?u ý ??n máy có công su?t v?a ?? vì n?u quá to s? gây t?n hao ?i?n n?ng, ?nh h??ng ??n bài toán kinh t? c?a b?n.

- Cân b?ng gi?a nhi?t ?? và ?? ?m
Trong quá trình ?p tr?ng thì nhi?t ?? chính là y?u t? quan tr?ng nh?t ?nh h??ng ??n k?t qu?. Do v?y mà khi ch?n mua s?n ph?m, b?n c?n ki?m tra nhi?t ?? c?a máy ?p tr?ng có ?n ??nh hay không. Bên c?nh ?ó, hãy ki?m tra c? ?? ?m. Trong m?i giai ?o?n phát tri?n c?a tr?ng thì c?n m?c ?? ?m khác nhau. ?? ?m trong máy ?p tr?ng luôn ??m b?o ?n ??nh giúp h?n ch? t?i ?a hi?n t??ng b? sát tr?ng, m? tr?ng hay ?p n? không ??ng ??u.
Nhi?t ?? và ?? ?m trong máy ?p tr?ng ph?i luôn cân b?ng nhau, ??m b?o môi tr??ng t?t nh?t cho tr?ng phát tri?n. N?u th?y tr?ng có d?u hi?u chu?n b? n?, b?n c?n t?ng ?? ?m lên kho?ng 70%. Hãy ghi chép l?i các d? li?u ?? tránh nh?ng s? c? ngoài ý mu?n.

- Giá ti?n và ch? ?? b?o hành
Ngoài các y?u t? ? trên thì c?n c? vào nhu c?u c?ng nh? kh? n?ng tài chính mà b?n ch?n lo?i máy ?p tr?ng phù h?p nh?t. Giá máy ?p tr?ng có th? dao ??ng t? kho?ng 1 tri?u ??n 10 tri?u ??ng. Do v?y hãy tìm nh?ng ??a ch? th?c s? uy tín, ch?t l??ng ?? tránh mua ph?i hàng nhái, hàng gi?, hàng kém ch?t l??ng. Ngoài ra, tìm n?i có ch? ?? b?o hành dài h?n giúp h? tr? b?n trong quá trình ch?ng may x?y ra h?ng hóc, tr?c tr?c.

4. Top 6 lo?i máy ?p tr?ng t?t nh?t hi?n nay

Sau khi ?ã tìm hi?u k? nh?ng thông tin ? trên, chúng tôi t?ng h?p cho b?n Top 6 lo?i máy ?p tr?ng t?t nh?t hi?n nay theo chia s? c?a nhi?u ng??i.

- Máy ?p tr?ng P100
Máy ?p tr?ng P100 ???c ?ánh giá là s?n ph?m ??u tiên t?i Vi?t Nam s? d?ng dây nhi?t Cacbon thay th? cho bóng ?èn s?i ??t. Nh? v?y mà t? l? tr?ng n? có th? ??t t? 90-100%. Ngoài ra ?i?n c?ng ???c ti?t ki?m h?n g?p nhi?u l?n nh? có lõi ch?a 12000 s?i Cacbon, b?n g?p 5 l?n so v?i s?n ph?m khác.
Máy ?p tr?ng P100 s? d?ng công ngh? hi?n ??i nên m?i tháng ch? tiêu th? kho?ng 8-10 KW/tháng. S?n ph?m c?ng có thi?t k? nh? g?n, thông minh và thân thi?n v?i ng??i dùng. Ngoài ra m?t ch?c n?ng tuy?t v?i khác là máy có th? t? ??ng ?i?u ch?nh nhi?t ?? trong quá trình ?p.

- Máy ?p tr?ng A100
Máy ?p tr?ng A100 là s?n ph?m máy ?p tr?ng mini thích h?p cho nh?ng trang tr?i gia ?ình. V? c?a chúng ???c làm t? nh?a PP/ABS ch?u nhi?t, bên ngoài là l?p x?p gi? nhi?t dày kho?ng 3cm. V? ph?n nhi?t ??, máy ???c tích h?p thêm dây mayso chuyên d?ng trong ngành ?p kèm qu?n t?n nhi?t r?ng t?i 12cm. ?èn LED soi tr?ng c?ng giúp theo dõi s? phát tri?n c?a tr?ng trong su?t 21 ngày. B?n có th? mua lo?i máy mini ?p tr?ng 54 qu? và máy ?p tr?ng mini 108 qu?. Máy ?p 54 qu? phù h?p v?i các lo?i tr?ng quý nh?: tr?ng gà ch?i, gà r?ng, chim tr?...??c bi?t là gà ch?i n? ra r?t kh?e chân, bung lông, s?c s?ng t?t.
Theo chia s? t? ng??i s? d?ng thì t? l? tr?ng n? c?a máy ??t t? 85-99%, con v?t n? ra b? tàn t?t g?n nh? b?ng không.

- Máy ?p tr?ng gà CN56
N?u ?ang tìm ki?m m?t lo?i máy ?p tr?ng nh?p kh?u thì CN 56 là l?a ch?n hoàn h?o. S?n ph?m ???c phân ph?i ??c quy?n b?i công ty ?i?n t? CNE. Máy ?p tr?ng gà CN56 có thi?t k? là hình vuông giúp cho nhi?t ?? trong thùng ?p luôn ???c t?a ??u kh?p n?i. Ph?n góc thùng ???c bo tròn làm cho không khí d? dàng l?u thông.


Đồng hồ đeo tay Má»™t chiếc đồng hồ chính hãng cần có đầy đủ tem xác thá»±c, Nếu bạn vẫn Ä‘ang đắn Ä‘o chÆ°a biết lá»±a chọn mẫu đồng hồ đôi đẹp, cao cấp vá»›i mức giá phải chăng ở đâu thì những gợi ý sau chắc chắn sẽ làm hài
© 2007 - 2022 http://maylanhchinhhang.net
- Phone: +84-908-744-256